منابع مربوط به عکاسی

کتاب ها و منابع مربوط به عکاسی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  • داستان عکاسی نویسنده مایکل لنگفورد ترجمه رضا نبوی
  • فن و هنر عکاسی نویسنده هادی شفائیه
  • عکاسی از ع تا ی نویسنده مهدی نوری مقدم
  • نگاهی به مفاهیم بنیادی عکاسی نویسنده دیوید پیت مترجم شیرین حکمی
  • سیر تحولات عکاسی نویسنده مطر تاسک تالیف و ترجمه دکتر محمد ستاری